Greek Review

Home Intro Nouns Verbs Vocab Links

  Vocabulary Thanks to David Colgan for putting together this list!
  
ἂγγελος, -ου, ὁ angel, messenger
ἀμήν verily, truly, amen, so let it be
ἂνθροπος, -ου, ὁ man, mankind, person, people, humankind, human being
ἀπόστολος, -ου, ὁ apostle, envoy, messenger
Γαλιλαία, -ας, ἡ Galilee
γραφή, -ῆς, ἡ writing, Scripture
δοξα, -ης, ἡ glory, majesty, fame
ἐγώ I
ἔσχατος, -η, -ον last
ζωή, -ῆς, ἡ life
θεός, -οῦ, ὁ God, god
και and, even, also, namely
καρδία, -ας, ἡ heart, inner self
κόσμος, -ου, ὁ world, universe, humankind
λόγος, -ου, ὁ word, Word, statement, message
πνεῦμα, -ματος, τό spirit, Spirit, wind, breath, inner life
προφήτης, -ου, ὁ prophet
σάββατον, -ου, τό Sabbath, week
φωνή, -ῆς, ἡ sound, noise, voice
Χριστός, -οῦ, ό Christ, Messiah, Anointed One
Ἀβραάμ, ὁ Abraham
Δαυίδ, ὁ David
Παῦλος, -ου, ὁ Paul
Πέτρος, -ου, ὁ Peter
Πιλᾶτος, -ου, ὁ Pilate
Σίμων, -ωνος, ὁ Simon
ἀγάπη, -ης, ἡ love
ἄλλος, -η, -ο other, another
αὐτος, -ή, -ό he/she/it, they
βασιλεία, -ας, ἡ kingdom
δέ but, and, now
ἐν dat: in, on, among
ἔργον, -ου, τό work, deed, action
καιρός, -οῦ, ὁ (appointed) time, season
νῦν adverb: now, noun: the present
ὁ, ἡ, τό< the
ὅτι that, since, because
οὐ, οὐκ, οὐχ not
ὥρα, -ας, ἡ hour, occasion, moment
ἁμαρτία, -ας, ἡ sin
ἀρχή, -ῆς, ἡ beginning, ruler
γάρ for, then
εἶπεν he/she/it said
εἰς acc: into, in, among
ἐξουσία, -ας, ἡ authority, power
εὐαγγέλιον, -ου, τό good news, Gospel
Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ Jesus, Joshua
κύριος, -ου, ὁ Lord, lord, master, sir
μή not, lest
οὐρανός, -οῦ, ὁ heaven, sky
οὗτος, αὕτη, τοῦτο this, these
σύ you (singular)
υἱός, -οῦ, ὁ son, descendant
ὥστε therefore, so that
ἀλλά but, yet, except
ἀπό (ἀπ᾿, ἀφ᾿) gen: (away) from
διά (δι᾿) gen: through, acc: on account of
εἰμί, (ἤμην), ἔσομαι I am, exist, live, am present
ἐκ, ἐξ gen: from, out of
ἡμέρα, -ας, ἡ day
ἦν he/she/it was
θάλασσα, -ης, ἡ sea, lake
θάνατος, -ου, ὁ death
ἵνα in order that, that
Ἰωάννης, -ου, ὁ John
λέγω I say, speak
μετά gen: with, acc: after
οἰκία, -ας, ἡ house, home
οἶκος, -ου, ὁ house, home
ὄχλος, -ου, ὁ crowd, multitude
παρά (παρ᾿) gen: from, dat: beside, acc: alongside of
παραβολή, -ῆς, ἡ parable
πρός acc: to, towards, with
ὑπό (ὑπ᾿, ὑφ᾿) gen: by, acc: under
ἀγαθός, -ή, -όν good, useful
ἀγαπητός, -ή, -όν beloved
αἰώνιος, -ον eternal
ἀλλήλων one another
ἀπεκρίθη he/she/it answered
δοῦλος, -ου, ὁ slave, servant
ἐάν if, when
ἐμός, ἐμή, ἐμόν my, mine
ἐντολή, -ῆς, -ἡ commandment
καθώς as, even as
κακός, -ή, -όν bad, evil
μου (ὐμοῦ) my
νεκρός, -ά, -όν adjective: dead, noun: dead body, corpse
πιστός, -ή, -όν faithful, believing
πονηρός, -ά, -όν evil, bad
πρῶτος, -η, -ον first, earlier
τρίτος, -η, -ον third
ἅγιος, -ία, -ιον adjective: holy, plural noun: saints
εἰ if
εἰ μή except, if not
εἷς, μία, ἕν one
ἤδη now, already
ὄνομα, ὀνόματος, τό name, reputation
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν no one, none, nothing
πᾶς, πᾶσα, πᾶν singular: each, every, plural: all
περί gen: concerning, about, acc: around
σάρξ, σαρκός, ἡ flesh, body
σύν dat: with
σῶμα, -ματος, τό body
τέκνον, -ου, τό child, descendant
τίς, τί who?, what?, which?, why?
τις, τι someone/thing, certain one/thing, anyone/thing
αδελφός, -οῦ, ὁ brother
ἄν +ever: whoever
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ man, male, husband
ἐκκλησία, -ας, ἡ a church, (the) church, assembly, congregation
ἐλπίς, -ίδος, ἡ hope, expectation
ἔξω adverb: without, preposition gen: outside
ἐπί (ἐπ᾿, ἐφ᾿) gen: on, over, when, dat: on the basis of, at, acc: on, to, against
ἡμεῖς we
θέλημα, θελήματος, τό will, desire
ἰδέ See! Behold!
ἰδού See! Behold!
καλός, -ή, όν beautiful, good
μήτηρ, μητρός, ἡ mother
οὐδέ and not, not even, neither, nor
πατήρ, πατρος, ὁ father
πίστις, πίστεως, ἡ faith, belief
ὕδωρ, ὕδατος, τό water
ὑμεῖς you (plural)
φῶς, φωτός, τό light
χάρις, χάριτος, ἡ grace, favor, kindness
ὧδε here
αἰών, -ῶος, ὁ age, eternity
διδάσκαλος, -ου, ὁ teacher
εὐθύς immediately
ἕως conj: until, prep (gen): as far as
μαθητής, -οῦ, ὁ disciple
μέν on the one hand, indeed
μηδείς, μηδεμία, μηδέν no one/thing
μόνος, -η, ον alone, only
ὅπως how, that, in order that
ὅσος, -η, ον as great as, as many as
οὖν therefore, then, accordingly
οφθαλμός, -οῦ, ὁ eye, sight
πάλιν again
πούς, ποδός, ὁ foot
ὑπέρ gen: in behalf of, acc: above
γυνή, γυναικός, ἡ woman, wife
δικαιοσύνη, -ης, ἡ righteousness
δώδεκα twelve
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ singular: himself/herself/itself, plural: themselves
ἐκεῖνος, -η, -ο singular: that man/woman/thing, plural: those men/ women/things
or, than
κἀγώ and I, but I
μακάριος, -ια, -ιον blessed, happy
μέγας, μεγάλη, μέγα large, great
πόλις, -εως, ἡ city
πολύς, πολλή, πολύ singular: much, plural: many, adverb: often
πῶς how?
σημεῖον, -ου, τό sign, miracle
οὗτος, αὕτη, τοῦτο singular: this, he, she, it, plural: these
ἀλήθεια, -ας, ἡ truth
εἰρήνη, -ης, ἡ peace
ἐνώπιον gen: before
ἐπαγγελία, -ας, ἡ promise
ἑπτά seven
θρόνος, ου, ὁ throne
Ἰερουσαλήμ, ἡ Jerusalem
κατά (καθ᾿) gen: down from, against, acc: according to, throughout, during
κεφαλή, -ῆς, ἡ head
ὁδός, -οῦ, ἡ way, road, journey, conduct
ὅς, ἥ, ὅ who (whom), which
ὅτε when
οὕτως thus, so, in this manner
πλοῖον, -ου, τό ship, boat
ῥῆμα, -ματος, τό word, saying
τε and (so), so
χείρ, χειρός, ἡ hand, arm, finger
ψυχή, -ῆς, ἡ soul, life, self
ἀκούω, ἀκολουθήσω, ἠκολούθησα, ἠκολούθηκα, -, - I hear, learn, obey, understand
βλέπω, βλέψω, ἔβλεψα, -, -, - I see, look at
ἔχω, ἕξω, ἐσχον, ἔσχηκα, -, - I have, hold
λύω, λύσω, ἔλυσα, -, λέλυμαι, ἐλύθην I loose, untie, destroy
νόμος, -ου, ὁ law, principle
ὅπου where
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίτευμαι, ἐπιστεύθην I believe, have faith (in), trust
πρόσωπον, -ου, τό face, appearance
τότε then, thereafter
τυφλός, -ή, -όν blind
χαρά, -ᾶς, ἡ joy, delight
ἀγαπάω, ἀγαπήσω, ἠγάπησα, ἠγάπηκα, ἠγάπημαι, ἠγαπήθην I love, cherish
δαιμόνιον, -ου, τό demon
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, -, -, ἐζητήθην I seek, desire, try to obtain
καλέω, καλέσω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην I call, name, invite
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, λελάλημαι, ἐλαλήθην I speak, say
οἶδα, εἰδήσω, ᾔδειν, -, -, - I know, understand
ὅταν whenever
πλείων, πλεῖον larger, more
πληρόω, πληρώσω, ἐπλήρωσα, πεπλήρωκα, πεπλήρωμαι, ἐπληρώθην I fill, complete, fulfill
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, - I do, make
τηρέω, τηρήσω, ἐτήρησα, τετήρηκα, τετήρημαι, ἐτηρήθην I keep, guard, observe
ἀποκρίνομαι, -, ἀπεκρινάμην, -, -, ἀπεκρίθην I answer
δεῖ it is necessary
δύναμαι, δυνήσομαι, -, -, -, ἠδυνήθην I am able, am powerful
ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, -, - I come, go
νύξ, νυκτός, ἡ night
ὅστις, ἥτις, ὅτι whoever, whichever, whatever
πορεύομαι, πορεύσομαι, -, -, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην I go, proceed, live
συνάγω, συνάξω, συνήγαγον, -, συνῆγμαι, συνήχθην I gather together, invite
τόπος, -ου, ὁ place, location
ὡς as, like, when, that, how, about
βασιλεύς, -έως, ὁ king
γεννάω, γεννήσω, ἐγέννησα, γεγέννηκα, γεγέννημαι, ἐγεννήθην I beget, give birth to, produce
ζάω, ζήσω, ἔζησα, -, -, -, I live
᾿Ιουδαία, -ας, ἡ Judea
᾿Ιουδαῖος, -αία, -αῖον adjective: Jewish, noun: Jew
᾿Ισραήλ, ὁ Israel
καρπός, -οῦ, ὁ fruit, crop, result
μείζων, -ον greater
ὅλος, -η, -ον adjective: whole, complete adverb: entirely
προσκυνέω, προσκυνήσω, προσεκήνησα, -, -, - I worship
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην I raise, take up, take away
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέτεινα, -, -, ἀπεκτάνθην I kill
ἀποστέλλω, ἀποστελῶ, ἀπέστειλα ἀπέσταλκα, ἀπέσταλμαι, ἀπεστάλην I send
βαπτίζω, βαπτίσω, ἐβάπτισα, -, βεβάπτισμαι, ἐβαπτίσθην I baptize, dip, immerse
γινώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην I know, come to know, realize, learn
γλῶσσα, -ης, ἡ tongue, language
ἐγείρω, ἐγερῶ, ἤγειρα, -, ἐγήγερμαι, ἠγέρθην I raise up, wake
ἐκβάλλω, ἐκβαλῶ, ἐξέβαλον, ἐκβέβληκα, ἐκβέβλημαι, ἐξεβλήθην I cast out, send out
ἐκεῖ there, in that place
κρίνω, κρινῶ, ἐκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην I judge, decide, prefer
λαός, -οῦ, ὁ people, crowd
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα, -, - I remain, live
ὁράω, ὀψομαι, εἶδον, ἑώρακα, -, ὤφθην I see, notice, experience
σοφία, -ας, ἡ wisdom
στόμα, -ατος, τό mouth
σῴζω, σώσω , ἔσωσα, σέσωκα, σέσῳσμαι, ἐσώθην I save, deliver, rescue
ἀκολουθέω, ἀκολουθήσω, ἠκολούθησα ἠκολούθηκα, -, - I follow, accompany
διδάσκω, διδάξω, ἔδίδαξα -, -, ἐδιδάχθην I teach
ἐπερωτάω, ἐπερωτήσω, ἐπηρώτησα, -, -, - I ask (for), question, demand of
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρώτησα, -, -, - I ask, request, entreat
θέλω, θελήσω, ἠθέλησα, -, -, ἠθελήθην I will, wish, desire, enjoy
περιπατέω, περιπατήσω περιεπάτησα, -, -, περιεπατήθην I walk (around), live
συναγωγή, -ῆς, ἡ synagogue, meeting
Φαρισαῖος, -ου, ὁ Pharisee
χρόνος, -ου, ὁ time
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον I die, am about to die, am freed from
ἀρτος, -ου, ὁ bread, loaf, food
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον I throw
γῆ, γῆς, ἡ earth, land, region, humanity
γίνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην I became, am, exist, am created
εἰσέρχομαι, εἰσελεύσομαι, εἰσῆλθον I come in(to), go in(to), enter
ἐξέρχομαι, ἐξελεύσομαι, ἐξῆλθον I go out
ἔτι still, yet, even
εὑρίσκω, εὑρήσω, εὗρον I find
λαμβάνω, λήμψομαι, ἔλαβον I take, receive
οὔτε and not, neither, nor
προσέρχομαι, προσελεύσομαι, προσῆλθον I come/go to
προσεύχομαι, προσεύξομαι, προσηυξάμην I pray
πῦρ, πυρός, τό fire
ἀγω, ἄξω, ἤγαγον, -, -, ἤχθην I lead, bring, arrest
αἷμα, -ατος, τό blood
ἕκαστος, -η, -ον each, every
ἱμάτιον, -ου, τό garment, cloak
ὄρος, ὄπους, τό mountain, hill
ὑπάγω, -, -, -, -, - I depart
φοβέομαι, -, -, -, -, ἐφοβήθην I fear
χαίρω, χαρήσομαι, -, -, -, ἐχάρην I rejoice